Konstytucja 6 DH

KONSTYTUCJA
6 DH ISKRA IM. POR. WŁADYSŁAWA BARANA "BEKAS" Z DUKLI

„Nie dajcie się przestraszyć pozorom wielkości zadania. Zniknie ona, gdy raz zobaczycie cel. Potem potrzebujecie tylko mieć go zawsze przed sobą i przystosować szczegóły odpowiednio do niego.(…) Nie to ma wielkie znaczenie, czy aktualnie osiągniemy nasze najwyższe ideały, lecz to, że są one wysokie” - Naczelny Skaut Świata

ROZDZIAŁ 1

§1 Tożsamość
1.    6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana "BEKAS"  jest koedukacyjną Wielopoziomową Drużyną Harcerską.
2.    6 DH ISKRA 
im. por. Władysława Barana "BEKAS" działa w Związku Harcerstwa Polskiego.
3.   6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana "BEKAS"  działa na terenie Hufca Krosno.
4.    6 DH ISKRA im. por. Władysława Barana "BEKAS"  działa przy Zespole Szkół nr 2 w Dukli. 

§2 Wartości i cele
1.    Swoje działanie 6 DH ISKRA 
im. por. Władysława Barana "BEKAS"  opiera na wartościach wynikających z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.

2.    Podstawowymi wartościami 6 DH ISKRA  są głównie: przyjaźń, zaufanie i współpraca.
3.    Celami istnienia 6 DH ISKRA  są:
•    zapewnienie warunków do rozwoju członkom 6 DH ISKRA ,
•    wzajemne wspieranie się członków 6 DH ISKRA ,
•    pełnienie służby,
•    budowa i rozwijanie więzi międzyludzkich opartych o współpracę i zaufanie,
•    dobra zabawa.

ROZDZIAŁ 2

WŁADZE
§1 Rada Drużyny
1.    Rada Drużyny jest najwyższą władzą drużyny.
2.    W zebraniu Rady Drużyny mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie 6 DH ISKRA .
3.    Pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny są:
drużynowy,
przyboczni,
zastępowi,
skarbnik,
kronikarz,
członkowie kadry.
4.    Rada Drużyny podejmuje najważniejsze decyzje związane z drużyną.
5.    Rada Drużyny może nadać albo odebrać przywileje bycia pełnoprawnymi członkami Rady Drużyny,
6.    Prawo głosu posiadają członkowie Rady, którzy są obecni.
7.    Rada Drużyny podejmuje decyzje poprzez głosowanie „za” lub „przeciw”.
8.    Istnieje możliwość wstrzymania się od głosu.
9.    Rade Drużyny może zwołać:
•    drużynowy,
•    przyboczny,
•    1/3 członków drużyny.
10.    Rada Drużyny może jako jedyna zadecydować o wprowadzeniu zmian do Konstytucji.
11.    Posiedzenie może się odbyć przy 51% obecnych.

§2 Drużynowy
1.    Drużynowy to przewodnik drużyny, a zarazem przyjaciel obdarzony zaufaniem i posiadający autorytet u członków drużyny.
2.    Drużynowy powołuje przybocznych.
3.    Drużynowy powinien reprezentować Drużynę na zewnątrz.
4.    Drużynowy przyjmuje do drużyny nowych członków.
5.    Drużynowy przyznaje sprawności i stopnie.
6.    Drużynowy posiada decydujący głos przy podejmowaniu wspólnych decyzji.
7.    Drużynowy czuje się odpowiedzialny za pracę drużyny.
8.    Drużynowy pilnie prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

ROZDZIAŁ 3

§1 Obowiązki członka drużyny
1.    Przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, Statutu, Kodeksu i Dewizy Wędrowniczej.
2.    Dbanie o dobre imię 6 DH ISKRA 
im. por. Władysława Barana "BEKAS".

3.    Przestrzeganie zasad obowiązujących na poszczególnych imprezach.
4.    Wywiązywanie się z powierzonych zadań.
5.    Pobyt na zbiórkach w pełnym umundurowaniu.
6.    Każda nieobecność na zbiórce powinna być wcześniej usprawiedliwiona.
7.    Każdy członek ma obowiązek płacenia składek w wysokości 10 zł miesięcznie.
8.    Każdy powinien godnie reprezentować drużynę i starać się być najlepszym w tym, co robi.

§2 Prawa członka drużyny
1.    Każdy członek uczestniczący w życiu drużyny ma prawo pobytu na Radzie Drużyny i wyrażaniu na niej własnych poglądów.
2.    Każdy członek uczęszczający regularnie na zbiórki ma pierwszeństwo pobytu na wyjazdach drużyny niż ten, co zbiórki opuszczał.
3.    Każdy członek drużyny może korzystać ze sprzętu posiadanego przez 6 Drużynę Harcerską ISKRA i Harcówki na zasadach ustalonych przez Radę Drużyny
4.    Każdy członek drużyny ma prawo do wyrażania swoich poglądów związanych z drużyną.

ROZDZIAŁ 4

§1 System pracy drużyny
1.    6 DH ISKRA  pracuje metodyką harcerską oraz starszoharcerską.
2.    Drużyna dba o stworzenie ciąg wychowawczego przez współpracę z jednostkami zrzeszającymi ZHP.
3.    Zbiórki drużyny odbywają się regularnie, przynajmniej jeden raz w miesiącu.

§2 Minimum programowe
1.    Minimum programowe w roku to przeprowadzenie:
•    2 wyjazdów drużyny,
•    obozu letniego, zimowiska lub biwaku,
•    2 niewyjazdowych akcji drużyny,
•    zebrania Rady Drużyny raz na kwartał.

ROZDZIAŁ 5

Nagrody
1.    Nagrody pełnia funkcje wyróżnienia dla członków drużyny.
2.    Nagrodami mogą być:
•    pochwała ustna,
•    wyróżnienie w rozkazie,
•    pobyt na wyjeździe, na którym jest ograniczona liczba miejsc.

ROZDZIAŁ 6

Kary
1.    Kara pełni funkcje upomnienia, która ma za zadanie ostrzec członka drużyny.
2.    Karami mogą być:
•    upomnienie słowne tzw. „żółta kartka”, która ważna jest rok od jej nadania,
•    nagana w rozkazie,
•    zawieszenie w pracy harcerskiej na okres ustalony przez Radę drużyny,
•    skreślenie z listy członków 6 DH ISKRA .
3.    Po trzech upomnieniach w postaci „żółtej kartki” w przeciągu roku, członek drużyny zostaje skreślony z listy członków 6 DH ISKRA.
4.    O udzieleniu kary może decydować drużynowy  lub Rada Drużyny.

ROZDZIAŁ 7

Zdobywanie stopni i sprawności
1.    Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulaminy i instrukcje  GK ZHP.
2.    Zdobywanie stopni harcerskich nadzoruje Rada Drużyny, która decyduje o otwarciu i zamknięciu próby.
3.    Opiekunem próby może być osoba posiadająca wyższy stopień.
4.    Opiekunem próby na Pagon Wędrowniczy może być osoba posiadająca go.
5.    Warunkiem rozpoczęcia próby jest:
•    zgoda opiekuna i Rady Drużyny
•    otwarcie próby rozkazem drużynowego.
6.    Warunek zamknięcia próby jest zrealizowanie wszystkich zadań z karty próby.

ROZDZIAŁ 8

Umundurowanie
1.    Chusta drużyny jest koloru pomarańczowego. Jej brzegi są obszyte brązową tasiemką.
2.    Nakryciem głowy jest rogatywka harcerska oraz zamiennie beret harcerski lub wojskowy koloru brązowego.
3.    Członkowie drużyny noszą dwa pomarańczowe pagony ze stopniem i numerem drużyny.
4.    Umundurowanie dopełniają czarne getry z podwójnymi pomarańczowymi paskami oraz pomarańczowe wywijki.
5.    Członkowie 6 DH ISKRA posiadają spodnie typu bojówki M-65 w kolorze czarnym, czarne kurtki oraz czarne polary.
6.    Członkowie 6 DH ISKRA posiadają pomarańczowe i brązowe koszulki.
7. W czasie próby harcerza kandydat nosi białą chustę oraz
czarne getry z podwójnymi białymi paskami

ROZDZIAŁ 9

Udział w obozach, biwakach, rajdach
1.    Warunkiem uczestnictwa są:
•    opłacanie składek,
•    regularne uczestnictwo w zbiórkach,
•    zgoda drużynowego,
•    zgoda rodziców lub opiekunów w razie, gdy osoba nie jest pełnoletnia.

ROZDZIAŁ 10

Majątek i finanse
1.    Majątek drużyny jest dobrem wspólnym jej członków.
2.    Obowiązkiem osób korzystających ze sprzętu drużyny jest jego szanowanie.
3.    Wykorzystywanie i przetrzymywanie sprzętu drużyny powinno być ustalone z magazynierem drużyny.

ROZDZIAŁ 11

Przyjęcie do drużyny
1.    Osoba przyjęta do drużyny powinna uczęszczać do IV klasy szkoły podstawowej.
2.    Przyjęcie do drużyny jest poprzedzone okresem próbnym wynoszącym co najmniej 3 miesiące, nie więcej niż 1 rok.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe
1.    Konstytucja może zostać zmieniona tylko i wyłącznie decyzją Radę Drużyny.
2.    Konstytucja wchodzi w życie z chwilą jej uchwalenia przez Rade Drużyny.
3.    Wszelkie postanowienia sprzeczne z Konstytucją tracą moc z chwilą jej ustalenia.

Free Joomla! template by L.THEME